Polityka prywatności

Czas czytania: 6 minut

Polityka prywatności

Szanuje Twoją prywatność i ochronę danych osobowych, w związku z czym udostępniam niniejszą Politykę prywatności, aby każda osoba z którą wchodzę w relację, wiedziała:

  • kto jest administratorem danych osobowych,
  • w jakim zakresie i w jakim celu dane osobowe są przez Dariusz Zatoński przetwarzane,
  • komu są udostępniane i jak są chronione.

Chcę by każda osoba mogła świadomie oraz swobodnie decydować o tym, czy chce przekazać mi swoje dane lub czy i w jakim zakresie skorzysta z mojego serwisu.

Dokładam wszelkich starań by chronić zbierane dane osobowe zgodnie z przepisami krajowymi oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119/1) – zwane „RODO”.

Zachęcam do zapoznania się z zamieszczonymi informacjami.

1. Zakres polityki prywatności.

Polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania przez Dariusz Zatoński danych osobowych obecnych, byłych oraz potencjalnych Klientów i wszystkich odwiedzających i korzystających z usług na mojej stronie www.dariuszzatonski.pl lub innych w domenie dariuszzatonski.pl

Uszczegółowieniem niniejszej polityki mogą być informacje przekazywane w momencie zbierania danych osobowych przy okazji poszczególnych usług, subskrypcji (newsletter) lub innych formularzy kontaktowych

2. Administrator. Punkt kontaktowy.

Przetwarzam Twoje dane osobowe jako ich administrator. Siedziba firmy znajduje się w Warszawie przy ul. Belgradzkiej 4/40, 02-793 Warszawa.

By nadzorować sprawy związane z ochroną danych, możesz skontaktować się pod adresem admin@dariuszzatonski.pl

3. Jakie dane osobowe zbieram?

Zgodnie z RODO, dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Kiedy jesteś na mojej stronie, mogę zbierać i przetwarzać wszystkie lub część następujących kategorii danych osobowych:

− Twoje imię i nazwisko;

− Twoje informacje kontaktowe, takie numery telefonów i adresy email, które podasz;

− Twój udział w moich wydarzeniach takich jak szkolenia, testy, webinaria, ankiety

itp.;

− Moją komunikację z Tobą;

− Twoje zainteresowania produktami lub usługami.

Podanie Twoich danych osobowych nie jest warunkiem przewidzianym 
w ustawie. Pamiętaj jednak, że odmowa ich podania może uniemożliwić Ci korzystanie z usług dostępnych na stronie. W sytuacji, gdy chcesz być poinformowany 
o mojej ofercie, nowościach, podanie danych jest całkowicie dobrowolne.

Przetwarzam Twoje dane w minimalnym zakresie, który jest niezbędny do realizacji jednego lub większej liczby celów. Nie wykraczam poza zakres danych, który jest określony w danym formularzu (newsletter, formularz kontaktowy, itp.).

4. W jakim celu zbieram i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzam jedynie na podstawach wskazanych 
w RODO. Mogą być one przetwarzane w zależności od charakteru relacji lub usług, z których będziesz korzystać, korzystasz lub już skorzystałeś:

− zarządzanie naszymi relacjami;

− komunikacja z Tobą;

− przesyłanie newsletterów o produktach i usługach (informacji handlowych), jeżeli

wyraziłeś taką wolę i udzieliłeś zgody;

− wykonanie umowy lub działania podjęte przed zawarciem umowy, jeżeli

przykładowo korzystasz lub zamierzasz skorzystać z moich usług kursów, testów,

ankiet, szkoleń itp.

− zapewnienie zgodności ze wszystkimi obowiązkami prawnymi, 

5. Usługi newsletter

Jeżeli poprosiłem Cię o zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów realizacji usługi newsletter (co oznacza przesyłanie informacji o nowych tekstach, produktach i usługach drogą elektroniczną) 
– możesz wycofać zgodę w każdym czasie za pomocą specjalnego odnośnika zawartego w każdej wiadomości lub poprzez kontakt telefoniczny. Dane przekazane przez Ciebie dla realizacji usługi newsletter zbieram w oparciu o przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).

6. Formularze kontaktowe

Jeżeli chcesz nawiązać ze mną współpracę, skorzystać z moich usług lub produktów lub zadać mi pytanie, możesz przekazać swoje dane osobowe poprzez dostępne na stronie formularz kontaktowy

Nie żądam wówczas zgody na przetwarzanie Twoich danych, gdyż przetwarzam je w oparciu o moje usprawiedliwione interesy którymi są udzielenie odpowiedzi na zadanie pytanie, marketing produktów i usług.

7. W oparciu jakie podstawy prawne przetwarzam Twoje dane?

Przetwarzam Twoje dane osobowe w oparciu o następujące podstawy prawne, aby spełniać obowiązki prawne, które są na mnie nałożone przez RODO i przepisy krajowe:

W oparciu o Twoją zgodę 

Jeśli przetwarzam Twoje dane osobowe w oparciu o Twoją zgodę, masz prawo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie poprzez zastosowanie się do szczegółowych instrukcji co do przetwarzania lub instrumentów pozwalających na jej wycofanie (np. poprzez link w wiadomości, którą otrzymałeś), mail lub poprzez kontakt telefoniczny.

Na podstawie uzasadnionych interesów lub też interesów stron trzecich 

Przetwarzając Twoje dane osobowe na podstawie uzasadnionych interesów lub interesów stron trzecich, będę podejmować właściwe działania by zabezpieczyć Cię przed możliwymi szkodami. Moje uzasadnione interesy mogą obejmować, na przykład, cele marketingowe. By dowiedzieć się więcej na temat wskazanych interesów, zwróć uwagę na cele, dla których przetwarzam dane osobowe wymienione w pkt 4.

Na podstawie zawartej umowy w celu niezbędnym do jej wykonania lub na podstawie działań zmierzających do jej zawarcia 

8. Jak zbieram Twoje dane?

Większość danych, które przetwarzam to informacje, które przekazałeś/aś mi z własnej woli. Jednakże w niektórych, sporadycznych przypadkach, zwłaszcza jeżeli korzystasz z moich określonych usług możemy przetwarzać dane osobowe, które jestem w stanie wywnioskować względem Ciebie na podstawie innych informacji, które przekazujesz oraz które pozyskuje w toku relacji z Tobą. Dane te nie będą przetwarzane dłużej niż jest to konieczne lub będą niezwłocznie usuwane.

9. Gdzie są przetwarzane Twoje dane?

Przetwarzam Twoje dane osobowe lokalnie na terytorium Polski.

Z zasady nie przekazuje Twoich danych osobowych komukolwiek poza działalność Dariusz Zatoński. Mogę jednak przekazać Twoje dane osobowe zaufanym stronom trzecim, które realizują dla mnie funkcje biznesowe lub świadczą inne usługi (bank, automat mailing, itp.). Takie strony trzecie będą zobowiązane do odpowiedniej ochrony Twoich danych osobowych, na podstawie umów, które spełniają wymagania obowiązującego prawa w tym zakresie lub na podstawie właściwych ustaw. Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane odpowiednim władzom publicznym, gdy wynika to z przepisów prawa (przykładowo, by uniknąć przestępstwa lub oszustwa lub by spełnić polecenie sądu lub inny obowiązek prawny polskiego lub unijnego organu lub sądu).

10. Jak zabezpieczam Twoje dane?

Działalność Dariusz Zatoński zobowiązuje się właściwie chronić Twoje dane osobowe zgodnie z przyjętymi wewnętrznymi politykami, procedurami i standardami tak, aby dane osobowe były chronione przed nieautoryzowanym użyciem lub dostępem, bezprawnymi modyfikacjami, utratą lub zniszczeniem. Twoje dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały zebrane, włączając w to konieczność zachowania zgodności z obowiązkami prawnymi i podatkowymi (np. ustawa o rachunkowości) oraz dla rozpatrywania sporów, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.

11. Jak długo przetwarzam Twoje dane?

Czas przetwarzania Twoich danych osobowych różni się w zależności 
od celu, w jakim dane są zbierane i wykorzystywane:

− gdy przetwarzam Twoje dane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, będę przechowywać je do momentu jej cofnięcia;

− jeżeli robię to w celu zawarcia z Tobą umowy, a później do jej wykonania – do momentu jej wygaśnięcia lub wykonania, jednak zgodnie z RODO, dane te mogą być przetwarzane po wygaśnięciu umowy, jeśli będzie to uzasadnione, przykładowo 
w celu dochodzenia roszczeń lub celach rozliczeniowych. Dane udostępnione dla wykonania umowy nigdy nie będą przechowywane przez okres dłuższy niż jest to konieczne;

− dane przetwarzane w dla realizacji uzasadnionego interesu będą przetwarzane aż do momentu zgłoszenia przez Ciebie uzasadnionego sprzeciwu.

12. Międzynarodowy transfer danych osobowych

Twoje dane osobowe nie będą transferowane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których prawo może nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony Twoich danych.

13. Jakie masz prawa?

Prawo dostępu do danych osobowych

Na Twoje żądanie udzielę Ci informacji, czy przetwarzam Twoje dane osobowe. Jestem również zobowiązany, na oddzielne żądanie, udzielić bardziej szczegółowych informacji w zakresie: celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, odbiorców danych lub ich kategorii, okresu przechowywania danych osobowych lub kryteriów jego ustalania, źródła pozyskania danych, o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych i konsekwencjach takiego przetwarzania danych dla Twojej osoby.

Prawo do żądania kopii przetwarzanych danych osobowych

Na Twoje żądanie sporządzę kopię Twoich danych osobowych. Zostanie ona Ci udostępniona w popularnym formacie pliku informatycznego. Pierwsza kopia zostanie udostępniona bezpłatnie. Jednak za każdą kolejną mogę naliczyć opłatę w odpowiedniej wysokości, którą określę w oparciu o postanowienia RODO.

Prawo do sprostowania oraz usunięcia danych osobowych

Jeśli okaże się, że Twoje dane osobowe są niepoprawne usunę nieprawidłowości. Zrobię to z własnej inicjatywy – bądź, jeśli zwrócisz na to uwagę – na Twoje żądanie.

Jeśli nie życzysz sobie przetwarzania Twoich danych osobowych usunę je z baz danych. Pamiętaj jednak, że usunięcie niektórych danych może uniemożliwić świadczenie usług dla Ciebie – dotyczy to tych usług, w związku z którymi konieczne jest przetwarzanie danych osobowych, które zostały udostępnione.

Przykładowo, nie będę mógł świadczyć usług związanych z kontem użytkownika lub dostępem do zakupionych i archiwizowanych usług, jeżeli zażądasz usunięcia Twojego e-maila oraz loginu. Mimo Twojego żądania usunięcia będę mógł przetwarzać niektóre dane osobowe na zasadach określonych w RODO.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

W przypadkach przewidzianych przez RODO, na Twoje żądanie ograniczę przetwarzanie Twoich danych osobowych. Najprościej rzecz ujmując, ograniczenie przetwarzania danych osobowych uniemożliwia ich wykorzystanie poza przechowywaniem. W takim przypadku jakiekolwiek inne działania na danych podlegających ograniczeniu przetwarzania, będą mogły być wykonywane jedynie za Twoją zgodą.

Prawo do żądania przekazania przetwarzanych danych osobowych

Na zasadach przewidzianych w RODO możesz zażądać przekazania danych osobowych zapisanych w standardowym formacie pliku nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli Twoim celem jest przekazanie ich innemu administratorowi, prześlemy plik zawierający Twoje dane osobowe bezpośrednio do niego.

Prawo do sprzeciwu

W niektórych przypadkach, nawet jeśli przetwarzam dane osobowe zgodnie z prawem, bez Twojej zgody, możesz żądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych wnosząc sprzeciw. Będzie on uzasadniony, jeżeli wykażesz, że moje zgodne z prawem działania mimo wszystko naruszają Twoje interesy, prawa lub wolności.

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Raz udzielona zgoda na przetwarzanie informacji nie jest udzielana na zawsze. Jeżeli z jakichkolwiek względów się rozmyślisz, możesz ją cofnąć. W takiej sytuacji, jeżeli nie będę miał odrębnej podstawy do przetwarzania Twoich danych osobowych, zaprzestanę jej wykorzystywania do celu, w jakim została wyrażona zgoda. Pamiętaj jednak, że cofnięcie zgody może czasem spowodować brak dostarczenia Ci interesujących treści lub informacji. Zgodę możesz wycofać w każdym momencie klikając w link zamieszczony w wysłanej do Ciebie wiadomości, telefon lub poprzez zwrócenie się na adres admin@dariuszzatonski.pl

Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonałem przed jej wycofaniem.

Prawo do skargi do organu nadzorczego

W związku z wejściem w życie RODO i dostosowaniem polskiego prawa organem nadzorującym w Polsce respektowanie Twoich praw w zakresie przetwarzania danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli uważasz, że przez moje działania związane z przetwarzaniem danych osobowych Twoje prawa zostały naruszone możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

14. Cookies

Podobnie jak wiele innych witryn internetowych, także i moja korzysta 
z plików Cookies, znanych też jako „ciasteczka”. Ciasteczka to nic innego, jak pliki znajdujące się na Twoich urządzeniach, które zawierają informacje w postaci unikalnych danych identyfikujących Twoje urządzenie oraz danych statystycznych dotyczących podejmowanych przez Ciebie działań w ramach mojej witryny www.dariuszzatonski.pl lub innych w domenie dariuszzatonski.pl

Po co mi Cookies? Dzięki informacjom w nim zawartym mogę sporządzać statystyki, dzięki którym mamy informacje o ilości odwiedzających serwis użytkowników oraz o tym jakie treści cieszyły się największą popularnością. Również dzięki nim wiem, jakich zgód udzieliłeś i jakie opcje zaznaczyłeś na naszej witrynie.

Dane zawarte w Cookies nie pozwalają na bezpośrednią identyfikację osoby fizycznej. Pozwalają zidentyfikować jedynie urządzenie z którego korzystasz.

Jeżeli nie chcesz, aby jakiekolwiek Cookies były zapisywane na Twoim urządzeniu, możesz to zmienić to w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej. Możesz w ten sposób również usunąć w całości dane zapisane w postaci Cookies.

Niniejsza polityka prywatności weszła w życie 1/01/2020 r. 

Dariusz Zatoński